Výjezdová jednotka

Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Jednotky PO působí buď v organizačním, nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tím se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních prací, apod. Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu, příp. skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva, příp. skupiny. Družstvo je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči (1+5). Družstvo o zmenšeném početním stavu se sestává z velitele a dalších tří hasičů (1+3). Skupinu tvoří velitel skupiny a 1 až 2 hasiči. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1. Zabezpečuje jeden organizovaný výjezd o minimálním početním stavu 1+3 složený výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání. Čas výjezdu družstva je 10 minut od vyhlášení poplachu. V plošném pokrytí Plzeňského kraje je jednotka předurčena do kategorie JPO II/1, to znamená, výjezd družstva o minimálním početním stavu 1+3 je 5 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je složena z hasičů z povolání nebo členů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. Naše jednotka je využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod. Jsme předurčeni k provádění záchranných prací při silničních dopravních nehodách a při zásazích na nebezpečné látky v závislosti na předem stanoveném rozsahu vybavení jednotky, početních stavech a předpokládané době dojezdu.